دمونتاژ تاور کرین

فیلم دمونتاژ تاور کرین توسط مجموعه مهندسی توانا کرین

تاور کرین در ارتفاع 133 متر بر فراز آسمان نصب گردیده بود که توسط دو دستگاه جرثقیل ماشینی 360 تن و 200 تن اقدام به برچیدن دستگاه نموده ایم